Ceo

  • Freelance
  • Tphcm
1. Vice CEO_VAB
Phụ trách xây dựng Business plan
2. Vice CEO_VAF
Phụ trách tài chính đầu tư
3. General Manager
Chịu trách nhiệm, điều hành toàn bộ hoạt động công ty
4. Vice CEO_VAT
Phụ trách về Kỹ thuật_Công nghệ
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 512 MB.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.